Co stanowi pokrycie dachów?

Obecnie rozróżniamy kilka rodzajów pokrycia dachów. Stanowią one wodoszczelną część, która zabezpiecza budynki przed czynnikami atmosferycznymi. Na przestrzeni wieków ta technika również ulegała ciągłym zmianom. Od czego to zależało. Przede wszystkim od klimatu kraju, posiadanych surowców, oraz istniejącej w danym kraju techniki budownictwa. Często stosowanym sposobem jest krycie dachów prze papę. Takie roboty nie trwają nawet długo, wiadomo, że należy to przeprowadzić w suche i ciepłe dni. Rozróżniamy wiele rodzajów krycia pap, na przykład krycie pojedyncze, podwójne równoległe do okapu, czy podwójne krzyżowe. Innym materiałem, który stosowany jest od pokrycia dachów, to dachówki bitumiczne. Są one obecnie bardzo często stosowane, ponieważ ładnie wyglądają i przyciągają oko. Rozróżniamy także krycia papą, bo betonie oraz krycie papą blach fałdowych. Wynika więc stąd, że sposobów położenia dachu, jego pokrycia jest naprawdę wiele, wszystko zależy przede wszystkim od naszych upodobań, ale także ważną rolę odgrywają tutaj finanse, czyli ile jesteśmy w stanie zainwestować. To ukaże nam, jakie materiały lepiej stosować, aby nas budżet się w tym zmieścił.

Hipoteka i jej rodzaje

Hipoteka zabezpiecza wierzytelność. To właśnie na jej mocy wierzyciel hipoteczny ma prawo domagać się zaspokojenia z nieruchomości przez dłużnika hipotecznego. Zabezpiecza jednak tylko pieniężne wartości i musi być wyrażona w pieniądzach. Poza tym, jeśli pożyczka, czy też kredyt, jest wierzytelnością zabezpieczaną, nosi miano pożyczki hipotecznej lub kredytu hipotecznego. Wpis do księgi wieczystej posiada charakter konstytutywny, co oznacza, że wraz z nim powstaje hipoteka. Istnieje hipoteka przymusowa, która powstaje bez woli dłużnika hipotecznego i umowna. Szczególną postacią hipoteki jest hipoteka łączona. Obciąża ona kilka nieruchomości, a wierzyciel może domagać się zaspokojenia z dowolnej nieruchomości spośród obciążonych. Hipoteka kaucyjna zaś zabezpiecza wierzytelności o nieokreślonej wartości, które istnieją, a także które mogą zaistnieć w przyszłości. Hipoteka odwrócona jest umową, bądź transakcją, która zawierana jest między osobą prawną, zazwyczaj instytucją finansową, a osobą fizyczną. Dzięki niej można uwolnić zamrożony w nieruchomości kapitał. Hipoteka wygasa, gdy dłużnik hipoteczny złoży daną kwotę do depozytu sądowego i zrzeka się prawa do odebrania jej. Wtedy należy też złożyć wniosek o wykreślenie jej z księgi wieczystej. Zdarza się, że hipoteka zostaje przez pomyłkę wykreślona z księgi bez podstawy prawnej. Wtedy traci ona ważność dopiero po upływie dziesięciu lat.

Podatek od nieruchomości

Lokalnym podatkiem, który pobiera samorząd gminny, jest podatek od nieruchomości. Jak sama nazwa wskazuje przedmiot opodatkowania to posiadanie pewnych nieruchomości, a mianowicie, gruntów, budynków, części budynków, nie tylko mieszkalnych, ale także tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Użytki rolne, a także zalesione obszary, nie są opodatkowane. Nieruchomości, które są zajęte na działalność oświatową są również zwolnione z podatku. Podstawą opodatkowania w przypadku gruntów jest ich powierzchnia. Jeśli natomiast chodzi o nieruchomości lokalowe i budynkowe, to pod uwagę brana jest ich powierzchnia. Przedsiębiorcy mogą być zwolnieni z podatku od nieruchomości w przypadku, gdy uzyskają status centrum badawczo-rozwojowego. Rada gminy ma prawo do wprowadzenia innych zwolnień z podatku. Podatek płacony jest w czterech ratach, w terminie do piętnastego dnia następujących miesięcy: marca, maja, września, listopada. W przypadku przedsiębiorstw, spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych AWRSP i PGL Lasy Państwowe podatek jest płacony przez cały rok, do 15 dnia miesiąca.

Grunty budowlane

Aby stworzyć dany obiekt, budynek należy brać po uwagę kilka ważnych czynników. Jednym z nich to grunty budowlane. Można krótko powiedzieć, że to warstwa skorupy ziemi, która przejmuje obciążenie budynku. Takimi sprawami zajmują się przede wszystkim geodeci, więc jeśli chcemy wiedzieć, czy na danym gruncie jest możliwość postawienia budynku, to musimy skorzystać z pomocy takich expertów. Przed przystąpieniem do budowy należy stwierdzić, jakie są właściwości fizyczne oraz mechaniczne gruntów. Grunt przenosi na siebie całe obciążenie budynku oraz ciężar własny, dlatego musi być stabilny. Jeśli jednak grunt posiada zbyt małą nośność, to może dojść do powolnego lub szybkiego zagłębiania się budynku, co może na początku powodować pękanie ścian, a w końcu zniszczyć cały budynek. Warto przy tym naprawdę uważać. Geodeci, aby uniknąć takich wypadków, to wykonują wszelkie badania gruntów, które mówią im, czy wolno obciążyć dany grunt, nie powodując w nim niekorzystnych zmian. Dopiero po ustaleniu takich informacji mogą dany grunt przepuścić do budowania lub nie. Fundament jest więc nieodzownym elementem całego budynku.

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy jest powoływany a podstawie przepisu prawa, a dokładniej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawcą majątkowym może zostać osoba o naprawdę dużych kwalifikacjach zawodowych i olbrzymim doświadczeniu. Ten, kto stara się o przyznanie mu tytułu rzeczoznawcy majątkowego, musi zdać odpowiedni egzamin państwowy. Osoba taka musi posiadać wykształcenie wyższe, a także skończone studia podyplomowe. Powinna odbyć odpowiednio udokumentowaną praktykę, której okres jest określony przez przepisy prawa. Aby uzyskać tytuł rzeczoznawcy nie można być karanym. Rzeczoznawca majątkowy jest często biegłym, a jego opinie są brane pod uwagę przez sądy i organy administracyjne podczas ustalenia wartości rynkowej nieruchomości. Rzeczoznawca dokonuje jej wyceny. Rzeczoznawca majątkowy jest specjalistą w swojej dziedzinie. Jest ekspertem. Musi on wykonywać swój zawód zgodnie z prawem i kierować się etyką zawodową. Powinien wydawać orzeczenia i wyrażać opinie w sposób niezależny i jak najbardziej obiektywny. Zdarzają się jednak przypadki, że mają miejsce różne naciski, które zagrażają obiektyzmowi rzeczoznawcy. Wtedy może on odmówić dokonania wycen nieruchomości.

Nieruchomości w prawie polskim

W prawie polskim nieruchomości są określone w przepisach art.46 §1 Kodeksu Cywilnego. Istnieją pewne rodzaje nieruchomości, a mianowicie nieruchomości budynkowe, lokalne oraz gruntowe. Nieruchomość budynkowa jest to nic innego jak budynek trwale związany z gruntem. Kolejnym typem nieruchomości są nieruchomości lokalowe. Jest pewien podział ze względu na ich przeznaczenie. Dzielą się bowiem na nieruchomości mieszkaniowe, które jak nazwa wskazuje są przeznaczone gospodarstwom domowym, a także nieruchomości komercyjne, które służą osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Poza tym są też nieruchomości rolne, wykorzystywane rzecz jasna w rolnictwie, a dokładniej w celu prowadzenia działalności wytwórczej. Ostatnim rodzajem nieruchomości są nieruchomości gruntowe. Są one podstawowym typem nieruchomości. Stanowią je części powierzchni ziemskiej, czyli grunty, które są odrębnymi przedmiotami własności. Od gruntu mogą zostać wyodrębnione wymienione wcześniej rodzaje nieruchomości, a mianowicie nieruchomość lokalowa i budynkowa. W takim przypadku są one przedmiotami własności odrębnymi od gruntu. Ponadto z tymi nieruchomościami jest związana przymusowa współwłasność nieruchomości gruntowej, na której znajdują się owe budynki lub pomieszczenia.

Na czym polega proces nieruchomości?

Podział ten jest procesem polegającym na wydzieleniu części nieruchomości w celu przekazania jej nowemu właścicielowi. Na wniosek osoby, bądź urzędu, następuje rozpoczęcie tego procesu. Podział nieruchomości z urzędu ma miejsce w przypadku, gdy dana nieruchomość należy do gminy lub jest potrzebna do spełnienia publicznych celów. Nieruchomość ta może być jednak podzielona tylko wówczas, gdy nie została oddana w użytkowanie wieczyste. W wyniku orzeczenia zatwierdzającego podział, wydzielona nieruchomością zarządzać może Skarb Państwa, województwo, gmina, bądź powiat. Orzeczenie o podziale jest prawomocne. Dzieje się tak między innymi w sytuacji, gdy Skarb Państwa chce wykupić działki gruntu w celu budowy dróg publicznych. Samym procesem kieruje prezydent miasta, burmistrz lub wójt. Zdarza się, że wskutek podziału nieruchomości, wzrasta jej wartość. Wtedy osoba kierująca podziałem ma prawo do wprowadzenia opłaty adiacenckiej. Wysokość opłaty jest określana przez radę gminy. Musi być ona mniejsza niż 30% różnicy ceny nieruchomości. Wprowadzenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w ciągu trzech lat od dnia ostatecznego zatwierdzenia podziału.

Budownictwo – fundamenty

Ważną rolę w trwałości budynku odgrywa jego fundament. To on pokazuje nam, czy dany budynek wytrzyma wiele lat, czy postoi jedynie kilka sezonów, a później się rozsypie. Zapewne każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, co to jest fundament. Jest to część budynku położona najniżej. Celem jej jest przeniesienie obciążenia obiektu na grunt i jednocześnie stara się rozkładać to obciążenie na większą powierzchnie niż podstawa ścian. Fundament musi być dobrze osadzony. Dlaczego? Taki fundament zapobiega osadzaniu budynku lub zapewnia osiadania bardzo powolne i równomierne, co nie powoduje pęknięcia ścian. Każdy, który chciałby zbudować jakiś budynek, to musi najpierw zaopatrzyć się w odpowiedni teren, następnie po stworzeniu odpowiedniego projektu budynku, potrzebne są także dwie dane, które maja duży wpływ na rodzaj fundamentu. Chodzi o obciążenie, które będzie działać za pośrednictwem fundamentu na grunt, a poza tym cechy danego gruntu, gdzie będzie znajdował się budynek. Takie dane są potrzebne projektantowi, ponieważ to on ustala wszystkie informacje dotyczące kształtu fundamentu, jego głębokości oraz wybór materiału, z którego zostanie wykonany. Poza tym musi ustalić sposób wykonania takiego fundamentu.

Budownictwo a stolarstwo

Czy zdajemy sobie sprawę z tego jak powstała stolarka? Zaczęło się od tego, że przedmioty i elementy wyposażenia mieszkań, które zrobił, czyli wykonywał i montował stolarz. Stąd powstał ten termin. Co innego jest z kowalem, to co on wykonuje jest związane ze ślusarką. Tak więc jak można odróżnić te dwa terminy? Stolarka obejmuje materiały oraz wyroby z drewna, czyli mogą się do tego zaliczać wszelkiego rodzaju okna, drzwi oraz konstrukcje drewniane. Natomiast ślusarka obejmuje drzwi lub okna, lecz wykonywane z metalu. Te terminy są ze sobą bardzo mocno powiązane, bo są stosowane do prawie tych samych czynności, lecz różnią się od siebie materiałem i przeznaczeniem. Wiemy dokładnie, że stosuje się to w stosunku do okien, drzwi oraz wrót, także występuje stolarka budowlana, czyli meblościanki, drewniane schody, czy meble wykonywane na stałe. Rozróżniamy także wyroby ślusarsko-kowalskie i pozostaną tu na przykład schody metalowe, detale budowlane czy różnego rodzaju poręcze drabiny lub balustrady. Taki podział jest obecnie często stosowany. Dzięki temu osoba, która chce wybudować jakiś dom może wszystko po kolei dopracować.

Ściany

Zapewne każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, co to są ściany. Są to po prostu pionowe przegrody, które ograniczają pomieszczenia lub określoną przestrzeń. Posiadają także swoje funkcje. Jakie? Przede wszystkim mają związek z izolacją, czyli mają wpływ na ciepło w danym mieszkaniu i pomieszczeniu, na akustykę pomieszczenie oraz na wilgoć. Poza tym spełniają one funkcję konstrukcyjną, czyli przenoszą obciążenia pionowe, od dachu, stropu i ścian wyższych kondygnacji oraz przenoszą obciążenia poziome, czyli parcia wiatru oraz gruntu. Takie są jej funcie, ale jest kilka rodzajów ścian. Można rozróżnić ze względu na ich usytuowanie w budynku, i występują ściany zewnętrzne- wydzielające budynek z otoczenia oraz wewnętrzne-między pomieszczeniami. Są także ściany dzielone ze względu na rodzaj materiału i można je podzielić na z drewna, ceramiki, gipsu lub betonu. Podział ich następuje także pod względem warunków pracy i rozróżniamy ściany konstrukcyjne, które przenoszą fundament lub na inne elementy budowli ciężar własny i obciążenia innych elementów, czyli dachów, stropów itp. Poza tym są ściany samonośne, czyli przenoszące ciężar własny ściany na fundament oraz przekazują obciążenia poziome na ściany poprzeczne. Ściany osłonowe pełnią jednak funkcję izolacji cieplej i przeciw wilgoci i przenoszą na konstrukcje jedynie ciężar własny oraz parcia boczne. Poza tym wyróżniamy ściany działowe, które nie są szerokie i lekkie.
Strona 9 z 10« Pierwsza...678910
line
Designed by Elegant Themes