Katalog nieruchomości

Katalog nieruchomości jest to książeczka w której najczęściej można znaleźć opisy różnych domów oraz mieszkań. Rynek ten od czasu do czasu się zmienia dlatego moda na nieruchomości również. Aby móc wybudować swój dom nowocześnie warto wiedzieć jakie obowiązują trendy i tym samym dać pomysł firmie budowlanej. Im droższe nieruchomości tym projekty są o wiele ciekawsze. Jeden katalog może nawet zawierać tysiące opisów różnych nieruchomości. Najczęściej są tam uwzględnione wszystkie szczegóły, ponieważ daje to wiedzę jak wygląda wszystko od początku. Wiele takich katalogów można otrzymać za darmo na targach nieruchomości. Natomiast spora część znajduje się w księgarni w tematyce nieruchomości. Jest to bardzo przydatna wiedza na lata, tym bardziej że projekt w każdej chwili można zmienić. Katalogi są drukowane przez biura projektowe. Wybierają oni najciekawsze oraz najbardziej popularne i pokazują społeczeństwu. Można również u nich obejrzeć sobie projekty w formie wirtualnej dzięki czemu dowiedzieć się można o nowych pomysłach.

Fora nieruchomości

Forum dotyczące nieruchomości jest to taka strona internetowa która zbiera różnych ludzi. Najczęściej są to miłośnicy tego tematu, gdyż posiadają wiedzę lub wątpliwości do rozwiązania. Obie kwestie są bardzo ważne i tym samym dają tematy do rozmowy. Jak wiadomo, nie odbywa się ona żywo, jednak można pisać swoje posty. Każdy z nich jest prezentowany dzięki czemu każdy zainteresowany może tam wejść i poczytać. Tematyka jest bardzo różna. Najczęściej aby nie pomylić się i nie zagubić w tematach, są one podzielone na kategorie. Jak wiadomo, branża nieruchomości jest bardzo obszerna a każdy szuka zupełnie innej wiedzy. Na forum wchodzą młodzi, starsi, a nawet młodzież. Wiele osób w ten sposób szuka porad na temat finansowania nieruchomości. Ponadto często i specjaliści chwalą się swoja wiedzą ucząc tym samym innych jak nie popełniać błędów przy wyszukiwaniu nieruchomości. To temat bardzo obszerny i każdego dnia znajduje nowych nabywców. Każdy ma swoje logo dzięki czemu pozostaje anonimowość.

Stropy

Stropy odgrywają naprawdę dużą rolę w budownictwie. Można krótko o nich powiedzieć, że są one przegrodami poziomymi, płaskimi i dzielą budynek na kondygnację. Wiadomo, że jej istotną częścią jest konstrukcja nośna. Na strop mogą się składać dodatkowe elementy, takie jak podłoga, izolacja, czy sufit. Jakie zadanie odgrywają stropy? Przede wszystkim przenoszą ciężar użytkowy i ciężar własny na ściany nośne lub na słupy szkieletu konstrukcyjnego budynku. Poza tym usztywniają budynek w poziomie, w którym konstrukcja stropu pracuje jako tarcza. Także tworzą one przegrody cieplne, akustyczne, wizualne i ogniochronne dla poszczególnych kondygnacji danej budowli. I najbardziej znaną przez nas rolą jest to, że tworzą podłoże dla podłóg. Takie stropy składają się z kilku części. Jakich? Składają się z konstrukcji nośnej, sufitu oraz podłogi. Najpierw zajmijmy się konstrukcją nośną, może ją stanowić płyta, chociażby żelbeton, albo zespół elementów, takich jak belki, płyta. Jakie ona ma znaczenie? W pewnym stopniu to ona narzuca rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne dla podłogi i sufitu. Natomiast podłoga jest górnym zespołem elementów stropu. Składa się z posadzki i warstwa podkładu podłogowego. A sufit to także zespół elementów stropu, tylko, że dolnym. Obecnie dostrzegamy, że są różne rodzaje dachów, zarówno z desek, tynku, jak i siatki drucianej. Stropy odgrywają się bardzo dużą rolę w budownictwie.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Pośrednik w obrocie nieruchomościami pełni znaczącą rolę na rynku nieruchomości. Jest on, bowiem doradcą przy kupnie, sprzedaży, a także wynajmie i najmie nieruchomości. Ponadto pośrednik w obrocie nieruchomościami zajmuje się również kojarzeniem stron transakcji, czyli sprzedawcy i nabywcy. Tak więc wykonywanie tego zawodu wymaga pewnych uprawnień i kwalifikacji, a mianowicie licencji. Licencję tą otrzymuje się wtedy, gdy ma się wyższe wykształcenie i ukończy się podyplomowe studia. Niezbędny jest także staż. Należy też wspomnieć o tym, że tylko osoba niekarana i która posiada pełną zdolność do czynności prawnych może ubiegać się o licencję. Licencja zostaje nadana przez Ministra Infrastruktury. Pośrednik w obrocie nieruchomościami musi działać zgodnie z prawem i etyką zawodową. Nie może działać na niekorzyść interesów innych osób. Profesjonalny i dobry pośrednik zawsze kieruje się zasadą ochrony interesów klientów, nigdy odwrotnie. Ma także obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Pośrednik powinien mieć ubezpieczenie od tak zwanej odpowiedzialności cywilnej.

Użytkowanie wieczyste

Charakterystyczne dla naszego cywilnego prawa użytkowanie wieczyste jest prawem podmiotowym. Dotyczy ono nieruchomości gruntowych. Użytkowanie wieczyste polega na tym, że nieruchomość gruntowa, która jest własnością Skarbu Państwa, bądź jednostki terytorialnej (powiatu, gminy lub województwa), nadana zostaje w użytkowanie na okres od czterdziestu do dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. Prawo to powstało w 1961 r., a dokładniej 14 lipca. Istnieje pewne podobieństwo między użytkowaniem wieczystym, pochodzącej z rzymskiego prawa dzierżawy wieczystej oraz własności podzielonej, która wywodzi się z prawa feudalnego. Oddający w użytkowanie nadal jest właścicielem gruntu. Pobiera też coroczną opłatę od użytkownika. Ten z kolei posiada prawo korzystania z gruntu. Jeśli z gruntem są związane budynki, to użytkownik również ma do nich prawo własności. Może domagać się przedłużenia użytkowania, a właściciel ma prawo odmówić tylko w przypadku, gdy ma to niekorzystny wpływ na interes społeczny o dużym znaczeniu. Jeśli użytkownik wykorzystuje grunt w sposób nieokreślony w umowie, użytkowanie wieczyste zostaje rozwiązane.

Budownictwo starożytne

Dzisiaj jest wykorzystywana tak zwana nowoczesna technologia w budownictwie, co powoduje poprawienie nakładów oraz jakości budynku. Ale nieraz warto cofnąć się w przeszłość, aby zauważyć, jaką techniką budownictwa posługiwali się wtedy. Bardzo ciekawym zjawiskiem są chociażby piramidy. To one zostały stworzone tysiące lat temu, a mimo wszystko przetrwały do dziś. Może się ta ich technika starożytna wydawać śmieszna, ale gdy się bliżej temu przyjrzymy, to stwierdzimy, ze byli oni naprawdę dobrymi budowniczymi. Widać to na przykład w proporcjach, jakie dobierali i ich dokładność pod tym względem. Ich celem było przede wszystkim pochować w odpowiedni sposób faraona, ale skupiali na tym niektórzy cale swoje życie. Nie było wtedy dużych maszyn, ciągników, koparek. Wszystko musieli wykonywać ręcznie. Dlatego budowa nieraz trwała ponad 30 lat. Ich konstrukcje były dokładne pod względem ustawienia ścian. Wiele osób twierdzi, że nigdy nie dojdziemy do takiej precyzji, jaką wtedy stosowali, gdyż przechylenia się piramid były prawie nie odczuwalne i niewykrywalne, a dzisiaj nawet najlepszy budynek ma skłonność do ciągłych przechyłów. Widać więc wyraźnie, że już budownictwo starożytne cechowało się dokładnością i dzisiaj możemy brać z nich przykład.

Co kryje się pod pojęciem katastru?

Publicznym rejestrem danych o nieruchomościach oraz ich właścicielach jest kataster, który utożsamia się zgodnie z prawem z Ewidencją Gruntów i Budynków. Powstał on już 4000 lat temu w cywilizacji Egiptu, a później istniał także w Cesarstwie Rzymskim. Zawiera informacje, które dotyczą przede wszystkim położenia, powierzchni, klas gleboznawczych gruntu, a jeśli chodzi o budynki to głównie ich położenie, przeznaczenie oraz dane techniczne. Kataster zakłada Księgi Wieczyste i je prowadzi. Z pojęciem katastru związany jest podatek katastralny, który jest niczym innym jak sposobem opodatkowania, przy czym jego wysokość zależy od wartości katastralnej nieruchomości. Zgodnie ze sprawiedliwością podatkową, jest on płacony proporcjonalnie do wartości nieruchomości, która określana jest mianem katastralnej oraz fiskalnej. Zostaje ona ustalona wskutek masowej wyceny. Podczas określania tej wartości bierze się pod uwagę także różnice między nieruchomościami oraz ich wartości rynkowe. Powszechnie przyjmuje się, że wartość rynkowa jest wyższa o około 30% od wartości katastralnej. Do ustalenia wartości katastralnej służą mapy i tabele taksacyjne.

Hipoteka i jej rodzaje

Hipoteka zabezpiecza wierzytelność. To właśnie na jej mocy wierzyciel hipoteczny ma prawo domagać się zaspokojenia z nieruchomości przez dłużnika hipotecznego. Zabezpiecza jednak tylko pieniężne wartości i musi być wyrażona w pieniądzach. Poza tym, jeśli pożyczka, czy też kredyt, jest wierzytelnością zabezpieczaną, nosi miano pożyczki hipotecznej lub kredytu hipotecznego. Wpis do księgi wieczystej posiada charakter konstytutywny, co oznacza, że wraz z nim powstaje hipoteka. Istnieje hipoteka przymusowa, która powstaje bez woli dłużnika hipotecznego i umowna. Szczególną postacią hipoteki jest hipoteka łączona. Obciąża ona kilka nieruchomości, a wierzyciel może domagać się zaspokojenia z dowolnej nieruchomości spośród obciążonych. Hipoteka kaucyjna zaś zabezpiecza wierzytelności o nieokreślonej wartości, które istnieją, a także które mogą zaistnieć w przyszłości. Hipoteka odwrócona jest umową, bądź transakcją, która zawierana jest między osobą prawną, zazwyczaj instytucją finansową, a osobą fizyczną. Dzięki niej można uwolnić zamrożony w nieruchomości kapitał. Hipoteka wygasa, gdy dłużnik hipoteczny złoży daną kwotę do depozytu sądowego i zrzeka się prawa do odebrania jej. Wtedy należy też złożyć wniosek o wykreślenie jej z księgi wieczystej. Zdarza się, że hipoteka zostaje przez pomyłkę wykreślona z księgi bez podstawy prawnej. Wtedy traci ona ważność dopiero po upływie dziesięciu lat.

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy jest powoływany a podstawie przepisu prawa, a dokładniej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawcą majątkowym może zostać osoba o naprawdę dużych kwalifikacjach zawodowych i olbrzymim doświadczeniu. Ten, kto stara się o przyznanie mu tytułu rzeczoznawcy majątkowego, musi zdać odpowiedni egzamin państwowy. Osoba taka musi posiadać wykształcenie wyższe, a także skończone studia podyplomowe. Powinna odbyć odpowiednio udokumentowaną praktykę, której okres jest określony przez przepisy prawa. Aby uzyskać tytuł rzeczoznawcy nie można być karanym. Rzeczoznawca majątkowy jest często biegłym, a jego opinie są brane pod uwagę przez sądy i organy administracyjne podczas ustalenia wartości rynkowej nieruchomości. Rzeczoznawca dokonuje jej wyceny. Rzeczoznawca majątkowy jest specjalistą w swojej dziedzinie. Jest ekspertem. Musi on wykonywać swój zawód zgodnie z prawem i kierować się etyką zawodową. Powinien wydawać orzeczenia i wyrażać opinie w sposób niezależny i jak najbardziej obiektywny. Zdarzają się jednak przypadki, że mają miejsce różne naciski, które zagrażają obiektyzmowi rzeczoznawcy. Wtedy może on odmówić dokonania wycen nieruchomości.

Budownictwo – fundamenty

Ważną rolę w trwałości budynku odgrywa jego fundament. To on pokazuje nam, czy dany budynek wytrzyma wiele lat, czy postoi jedynie kilka sezonów, a później się rozsypie. Zapewne każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, co to jest fundament. Jest to część budynku położona najniżej. Celem jej jest przeniesienie obciążenia obiektu na grunt i jednocześnie stara się rozkładać to obciążenie na większą powierzchnie niż podstawa ścian. Fundament musi być dobrze osadzony. Dlaczego? Taki fundament zapobiega osadzaniu budynku lub zapewnia osiadania bardzo powolne i równomierne, co nie powoduje pęknięcia ścian. Każdy, który chciałby zbudować jakiś budynek, to musi najpierw zaopatrzyć się w odpowiedni teren, następnie po stworzeniu odpowiedniego projektu budynku, potrzebne są także dwie dane, które maja duży wpływ na rodzaj fundamentu. Chodzi o obciążenie, które będzie działać za pośrednictwem fundamentu na grunt, a poza tym cechy danego gruntu, gdzie będzie znajdował się budynek. Takie dane są potrzebne projektantowi, ponieważ to on ustala wszystkie informacje dotyczące kształtu fundamentu, jego głębokości oraz wybór materiału, z którego zostanie wykonany. Poza tym musi ustalić sposób wykonania takiego fundamentu.
Strona 3 z 41234
line
Designed by Elegant Themes